Volitelný předmět ukazuje na klinických kasuistikách jednotlivé klinicky důležité variety a anomálie v radiologickém obrazu tak, jak se s nimi lékař může v klinické praxi setkat. Volitelný předmět je koncipován tak, aby byly zdůrazněny možné klinické dopady odchylek od normální anatomie v případě patologických procesů v jednotlivých orgánech a orgánových soustavách od centrální nervové soustavy po variety  cévního zásobení  jednotlivých orgánů po poruchy vývoje skeletu.

Volitelný předmět trojrozměrná radiologická anatomie rozvíjí povinný předmět Anatomie a dále elektronický kurs předmětu Radiologická anatomie ve smyslu využití trojrozměrných zobrazení jednotlivých orgánů a nejčastějších variet. Předmět umožňuje zlepšit trojrozměrnou představu o důležitých anatomických strukturách a dovolí studentovi se orientovat v jednotlivých druzích trojtŕozměrných zobrazení používaných  v zobrazovacích metodách.


Volitelný předmět Molekulární zobrazovací metody podává přehled o moderním způsobu strukturálního a molekulárního zobrazování tkání lidského těla zobrazovacími metodami se zaměřením na zobrazování vnitřní struktury, chemického složení tkání, prokrvení tkání, výměny látek mezi jednotlivými kompartmenty a to metodami výpočetní tomografie a magnetické rezonance, dále pomocí hybridního zobrazení s obsahem pozitronové emisní tomografie.  

V předmětu je uveden přehled klinických aplikací jednotlivých typů molekulárního zobrazování a jejich klinická perspektiva v budoucnosti.


Studijní materiály z Radiologie a nukleární medicíny. V kurzu najdete záznamy přednášek i praktik.

Přednášky probíhají online v MS Teams každý týden ve čtvrtek od 13:00 do 14:40 - odkaz na místnost

Praktika probíhají online v MS Teams každý týden v těchto dvou termínech:


The course contains basic information about the effects of ionizing radiation and routinely used imaging methods and radiotherapy.

The main purpose of the course is to provide a comprehensive source of information from an important area on the border of theoretical disciplines (physics and biology) and clinical diagnostics and therapy. In these clinical disciplines, physical processes are applied in practice and their knowledge is necessary to understand the methodology and potential adverse effects in clinical medical practice. At the same time, medical technology is an essential part of both diagnostics and radiotherapy.

Contact: Jiří Bejček

Kurz obsahuje základní informace o účincích ionizačního záření a rutinně používaných přístrojích zobrazovacích metod a radioterapie. 

Hlavním smyslem kurzu je poskytnutí uceleného zdroje informací z důležité oblasti na pomezí teoretických oborů (fyzika a biologie) a oborů klinické diagnostiky a terapie. V těchto klinických oborech dochází k praktické aplikaci fyzikálních procesů a jejich znalost je nutná pro pochopení metodiky a také případných nežádoucích projevů v klinické medicínské praxi. Zdravotnická technika je zároveň zcela zásadní součástí jak diagnostiky tak radioterapie.

Pedagogický kontakt: Jiří Bejček

Aplikace obsahuje přehledně všechny snímky ze kterých si studenti losují při závěrečné zkoušce z Radiologie a zobrazovacích metod.
Kurz o zobrazovacích metodách trávicího traktu je primárně určen pro studenty 4. ročníku v rámci přípravy na praktická cvičení věnovaná GIT v letním semestru. Zároveň lez materiály využít pro přípravu k závěrečné zkoušce.