Veřejné zdraví je vědecké pole zaměřené na zdraví obyvatelstva se snahou prodloužit délku života a zlepšit kvalitu života jednotlivce a populace.

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362


Public health is a scientific field focused on population health with an attempt to extend life expectancy and improve quality of life of an individual and populations.


Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362