Topic outline

 • General

  Tento kurz provádí autory e-learningových materiálů na LFP tvorbou elektronického kurzu. Definuje, jak by měl kvalitní kurz vypadat, uvádí příklady.

  V úvodu jsou formulovány celkové cíle kurzu i jeho částí, je uvedeno, komu je kurz určený, nechybí jméno autora, případně spoluautorů, je vyjádřeno, jaký je vztah mezi výukou prezenční a on-line výukou. Jsou jasně stanovena pravidla studia, podmínky pro úspěšné absolvování kurzu, jaká aktivita studenta se očekává, pravidla pro hodnocení. Je představen vyučující, je popsáno, jakou formu bude mít kontakt s vyučujícím – jsou stanovena pravidla komunikace (individuální zprávy v LMS, diskusní fóra, chat, telefon). Jsou stanoveny předpoklady studia v kurzu – požadované vstupní znalosti, dovednosti, absolvované zkoušky, popř. doporučení k jejich doplnění, nutné, popř. doporučené technické vybavení.

  Výsledky učení

  Cíle kurzu a jednotlivých kapitol jsou vyjádřeny formou výsledků učení, u kterých jsou uvedeny studijní materiály a způsoby, jak budou nabyté znalosti a dovednosti ověřovány., tj. to, čeho chce autor dosáhnout ve vztahu ke studentům, jsou měřitelné. Stručné shrnutí, jak tvořit výsledky učení najdete v tomto textu.

 • Název tématu

  V záhlaví každého modulu/tématu je uvedena stručná obsahová náplň v návaznosti na výsledky učení. Je jasně vysvětlen vztah mezi učebními materiály a zadanými studijními aktivitami. Je vysvětlena případná návaznost na další témata kurzu a další specifické požadavky na studium.

  Tutor uvede i doporučený čas studia.

 • Evaluace kurzu

  Je nezbytnou součástí kurzu a podává pohled studenta na proběhlou výuku. Níže je vytvořená vzorová zpětná vazba (viditelná jen po přihlášení), kterou je vhodné modifikovat dle Vašich potřeb (např. vytvořit pro každý studijní materiál jednu otázku).

  • Publicita logo


   Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

   Č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

   • Topic 5